Política de Privacidade

RESPONSABLE
Responsable e titular: VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. (en diante, VALENTINA LA PELÍCULA)
Sitio web: www.valentinafilm.es (en diante, SITIO WEB)
Domicilio: Avenida Xoán Carlos I, 18-6ºB 15670 Culleredo A Coruña
CIF: V-70615844
Datos mercantins rexistrais: Escritura de constitución de fecha 24/8/2017 (Nº 1545). Rexistro Mercantíl de A Coruña. Tomo 3.245. Folio 214. Hoja C-42.303. Inscripción 1ª
E-mail de contacto: valentinalapelicula@gmail.com

NORMATIVA APLICABLE

Regulamento Xeral 2016/679, 27 de abril 2016 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos, RGPD) e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de 2018, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD).

DATOS TRATADOS

Os datos obxecto de tratamento son:

Datos de contacto:

Nome e apelido, dirección e-mail

Outros Datos:

Nome do menor

Idade do menor

Datos subxectivos:

Tema da consulta

Debuxos

FINALIDAD

Os datos persoais que vostede facilita a través do formulario Contacto do sitio www.valentinafilm.es

serán tratados por VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. coa finalidade exclusiva de contactar con vostede a petición súa e atender a súa consulta. No suposto de enviar un debuxo do seu fillo, o debuxo será publicado na sección para este fin do SITIO WEB xunto co nome e a idade do menor.  Para iso, a persoa interesada debe formalizar a súa solicitude a través do formulario. Soamente admitiranse aquelas solicitudes que cumprimenten todos os campos do formulario. As peticións con comentarios groseiros ou malintencionados serán descartadas. Con este mesmo formulario poderanse subir debuxos que poidan realizar os fillos dos usuarios cuxa idade estea comprendida entre os 2 e 10 anos. Os debuxos que non cumpran as Condicións Xerais serán desestimados para ser publicados.

MENORES DE 18 AnOS

O rexistro por parte de menores de idade non está permitido. Se algunha solicitude revelase que o usuario é un menor de idade, VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. resérvase o dereito de descartala. VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. non se fai responsable dos efectos ou consecuencias que os rexistros de menores de idade puidesen ocasionar. En calquera momento, os pais/titores dun menor que enviase un formulario cos seus datos persoais, sen mediar a súa autorización poderán, cancelar ou oporse ao tratamento de datos persoais por medio dunha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico valentinalapelicula@gmail.com, indicando a referencia “Protección de Datos”.

CESIÓN DE DATOS E TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS

Os datos persoais do presente tratamento non son obxecto de cesión a terceiros nin tampouco son sometidos a transferencias internacionais de datos.

CONSENTIMENTO

Co envío do formulario Contacto debidamente cumprimentado e a aceptación expresa da presente Política de Privacidade, o usuario outorga o seu consentimento para que VALENTINA

LA PELÍCULA A.I.E. poida dispor dos seus datos persoais para a finalidade antes exposta. O usuario debe facilitar datos verdadeiros e actualizados. VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. non se fai responsable das consecuencias e prexuízos que poidan provocar uns datos falsos ou erróneos.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación do presente tratamento baséase no consentimento outorgado por vostede cando acepta a presente Política de Privacidade.

EXERCICIO DE DEREITOS

En cumprimento dos preceptos establecidos no RGPD e a LOPDGDD, infórmaselle que o feito de facilitar os seus datos persoais é de carácter facultativo e en calquera momento, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión (esquecemento), oposición, limitación e potabilidade respecto dos datos facilitados. Neste suposto, o interesado terá que dirixir a súa reclamación a VALENTINA LA PELÍCULA A.I.E. mediante unha mensaxe de correo electrónico á dirección valentinalapelicula@gmail.com indicando á referencia “Protección de Datos” e detallando os datos respecto dos cales desexe exercer algún/s dos dereitos anteriores e achegando acreditación da súa identidade.

PRAZO DE TRATAMENTO E CONSERVACIÓN

Os datos persoais serán tratados mentres estea vixente a finalidade. Se vostede desexa valentinalapelicula@gmail.com indicando na referencia “Protección de Datos” e aportando acreditación da súa identidade. Vencida a mesma, os datos persoais serán suprimidos.

CONSULTAS

Se ten algunha consulta relacionada co tratamento dos seus datos persoais por parte de ABANO PRODUCIÓNS, vostede pode contactar con ABANO PRODUCIÓNS a través da dirección de correo electrónico: valentinalapelicula@gmail.com

AUTORIDAD DE CONTROL

A autoridade de control competente en materia de protección de datos é a Axencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, 6, Madrid, 28001.
Valentina